Did you G.R.O.W. today?

 

G.R.O.W. READING PLAN
Date Day Passage 1 Passage 2 Passage 3
Sunday, January 01, 2017 Day 1 Genesis 1-3 Psalms 8 Psalm 119
Monday, January 02, 2017 Day 2 Genesis 4-6 Psalm 37
Tuesday, January 03, 2017 Day 3 Genesis 7-10 Psalm 1 Psalm 11
Wednesday, January 04, 2017 Day 4 Genesis 11 Psalm 2-7
Thursday, January 05, 2017 Day 5 Genesis 12-15 Psalm 9-10
Friday, January 06, 2017 Day 6 Genesis 16-18
Saturday, January 07, 2017 Day 7 Genesis 19-23
Sunday, January 08, 2017 Day 8 Psalm 12-15
Monday, January 09, 2017 Day 9 Psalm 16-17
Tuesday, January 10, 2017 Day 10 Genesis 24-27 Psalm 18 Psalms 20-21
Wednesday, January 11, 2017 Day 11 Genesis 28-30 Psalms 22-24
Thursday, January 12, 2017 Day 12 Genesis 31-36
Friday, January 13, 2017 Day 13 Genesis 37-39 Psalms 25-27
Saturday, January 14, 2017 Day 14 Genesis 40-43
Sunday, January 15, 2017 Day 15 Psalms 28-31
Monday, January 16, 2017 Day 16 Psalms 32-35
Tuesday, January 17, 2017 Day 17 Genesis 44-47 Psalms 36-38
Wednesday, January 18, 2017 Day 18 Genesis 48-50 Psalms 39-41
Thursday, January 19, 2017 Day 19 Exodus 1-2 Psalms 42-44
Friday, January 20, 2017 Day 20 Exodus 3-6 Psalm 90
Saturday, January 21, 2017 Day 21 Exodus 7-11
Sunday, January 22, 2017 Day 22 Psalms 45-47
Monday, January 23, 2017 Day 23 Psalms 48-50
Tuesday, January 24, 2017 Day 24 Exodus 12-15 Psalm 78
Wednesday, January 25, 2017 Day 25 Exodus 16-17 Psalm 105
Thursday, January 26, 2017 Day 26 Exodus 18 Deuteronomy 1:9-18 Numbers 11:16-30
Friday, January 27, 2017 Day 27 Exodus 19-23 Psalm 51
Saturday, January 28, 2017 Day 28 Exodus 24-30
Sunday, January 29, 2017 Day 29 Psalm 52-54
Monday, January 30, 2017 Day 30 Psalm 55-57
Tuesday, January 31, 2017 Day 31 Exodus 31-33
Wednesday, February 01, 2017 Day 32 Exodus 34-37
Thursday, February 02, 2017 Day 33 Exodus 38-40
Friday, February 03, 2017 Day 34 Psalms 58-60
Saturday, February 04, 2017 Day 35 Psalms 61-64
Sunday, February 05, 2017 Day 36 Psalms 65-67
Monday, February 06, 2017 Day 37 Psalms 68-70
Tuesday, February 07, 2017 Day 38 Mark 1-3 Psalm 71-72
Wednesday, February 08, 2017 Day 39 Mark 4:6-1-6 Psalm 73-76
Thursday, February 09, 2017 Day 40 Mark 6:7-8 Psalm 77-81
Friday, February 10, 2017 Day 41 Mark 9-10 Psalms 82-83
Saturday, February 11, 2017 Day 42 Mark 11-13 Psalms 84-85
Sunday, February 12, 2017 Day 43 Psalm 86 Psalms 87-89
Monday, February 13, 2017 Day 44 Mark 14-16 Psalm 91
Tuesday, February 14, 2017 Day 45 Numbers 1-4 Psalm 92
Wednesday, February 15, 2017 Day 46 Numbers 4-8 Psalm 93
Thursday, February 16, 2017 Day 47 Numbers 9-11 Psalm 94
Friday, February 17, 2017 Day 48 Numbers 12-15 Psalm 95-97
Saturday, February 18, 2017 Day 49 Psalm 98-99
Sunday, February 19, 2017 Day 50 Psalm 100
Monday, February 20, 2017 Day 51 Numbers 16-18 Psalm 101-103
Tuesday, February 21, 2017 Day 52 Numbers 19-21 Psalm 104-106
Wednesday, February 22, 2017 Day 53 Numbers 22-26
Thursday, February 23, 2017 Day 54 Numbers 27-28 Psalms 107-109
Friday, February 24, 2017 Day 55 Numbers 29-32
Saturday, February 25, 2017 Day 56 Numbers 33-34
Sunday, February 26, 2017 Day 57 Numbers 35-36
Monday, February 27, 2017 Day 58 Psalm 100-114
Tuesday, February 28, 2017 Day 59 Psalm 115-118
Wednesday, March 01, 2017 Day 60 Psalm 119:1-56
Thursday, March 02, 2017 Day 61 Psalm 119:57-104
Friday, March 03, 2017 Day 62 Psalm 119:105-176
Saturday, March 04, 2017 Day 63 Psalm 120
Sunday, March 05, 2017 Day 64 Psalm 121
Monday, March 06, 2017 Day 65 Deuteronomy 1-4 Psalms 122-124
Tuesday, March 07, 2017 Day 66 Deuteronomy 5-8 Psalms 125-129
Wednesday, March 08, 2017 Day 67 Deuteronomy 9-14
Thursday, March 09, 2017 Day 68 Deuteronomy 15-16 Psalms 130-134
Friday, March 10, 2017 Day 69 Deuteronomy 17-18 Psalms 135-139
Saturday, March 11, 2017 Day 70 Psalms 140-144
Sunday, March 12, 2017 Day 71 Psalm 145
Monday, March 13, 2017 Day 72 Deuteronomy 19-22 Psalms 146-150
Tuesday, March 14, 2017 Day 73 Deuteronomy 23-26
Wednesday, March 15, 2017 Day 74 Deuteronomy 27-29
Thursday, March 16, 2017 Day 75 Deuteronomy 30-32
Friday, March 17, 2017 Day 76 Deuteronomy 33-34
Saturday, March 18, 2017 Day 77 Matthew 1
Sunday, March 19, 2017 Day 78 Matthew 2
Monday, March 20, 2017 Day 79 Matthew 3-4 Proverbs 1-2
Tuesday, March 21, 2017 Day 80 Matthew 5-7 Proverbs 3
Wednesday, March 22, 2017 Day 81 Matthew 8-9 Proverbs 4-5
Thursday, March 23, 2017 Day 82 Matthew 10-12
Friday, March 24, 2017 Day 83 Matthew 13 Proverbs 6-8
Saturday, March 25, 2017 Day 84 Proverbs 9-10
Sunday, March 26, 2017 Day 85 Proverbs 11
Monday, March 27, 2017 Day 86 Matthew 14-15 Proverbs 12-13
Tuesday, March 28, 2017 Day 87 Matthew 16-17 Proverbs 14-15
Wednesday, March 29, 2017 Day 88 Matthew 18-20 Proverbs 16
Thursday, March 30, 2017 Day 89 Matthew 21-23 Proverbs 17-18
Friday, March 31, 2017 Day 90 Matthew 24-26 Proverbs 19
Saturday, April 01, 2017 Day 91 Matthew 27-28
Sunday, April 02, 2017 Day 92 Proverbs 20-21
Monday, April 03, 2017 Day 93 Luke 1-3 Proverbs 22-24
Tuesday, April 04, 2017 Day 94 Luke 4 Proverbs 25-28
Wednesday, April 05, 2017 Day 95 Luke 5-7 Proverbs 29-30
Thursday, April 06, 2017 Day 96 Luke 8-11 Proverbs 31
Friday, April 07, 2017 Day 97 Luke 12-14
Saturday, April 08, 2017 Day 98 Luke 15-18
Sunday, April 09, 2017 Day 99 Luke 19
Monday, April 10, 2017 Day 100 Luke 20
Tuesday, April 11, 2017 Day 101 Luke 21
Wednesday, April 12, 2017 Day 102 Luke 22:1-38
Thursday, April 13, 2017 Day 103 Luke 22:39-71
Friday, April 14, 2017 Day 104 Luke 23
Saturday, April 15, 2017 Day 105 Luke 24
Sunday, April 16, 2017 Day 106 1 Corinthians 15
Monday, April 17, 2017 Day 107 Joshua 1-4
Tuesday, April 18, 2017 Day 108 Joshua 5-8
Wednesday, April 19, 2017 Day 109 Joshua 9-13
Thursday, April 20, 2017 Day 110 Joshua 14-19
Friday, April 21, 2017 Day 111 Joshua 20-22
Saturday, April 22, 2017 Day 112 Joshua 23
Sunday, April 23, 2017 Day 113 Joshua 24
Monday, April 24, 2017 Day 114 Acts 1-3
Tuesday, April 25, 2017 Day 115 Acts 4-6
Wednesday, April 26, 2017 Day 116 Acts 7-8
Thursday, April 27, 2017 Day 117 Acts 9 Acts 22 Acts 26
Friday, April 28, 2017 Day 118 Acts 10-12
Saturday, April 29, 2017 Day 119 Acts 13
Sunday, April 30, 2017 Day 120 Acts 14
Monday, May 01, 2017 Day 121 Acts 15
Tuesday, May 02, 2017 Day 122 Acts 16-19
Wednesday, May 03, 2017 Day 123 Acts 20-21
Thursday, May 04, 2017 Day 124 Acts 22-26
Friday, May 05, 2017 Day 125 Acts 27-28
Saturday, May 06, 2017 Day 126 Judges 1-2
Sunday, May 07, 2017 Day 127 Judges 3
Monday, May 08, 2017 Day 128 Judges 4-5
Tuesday, May 09, 2017 Day 129 Judges 6-8
Wednesday, May 10, 2017 Day 130 Judges 9-10
Thursday, May 11, 2017 Day 131 Judges 11-13
Friday, May 12, 2017 Day 132 Judges 14-16
Saturday, May 13, 2017 Day 133 Judges 17
Sunday, May 14, 2017 Day 134 Judges 18
Monday, May 15, 2017 Day 135 Judges 19-21
Tuesday, May 16, 2017 Day 136 Ruth 1-4
Wednesday, May 17, 2017 Day 137 Romans 1-3
Thursday, May 18, 2017 Day 138 Romans 4-5
Friday, May 19, 2017 Day 139 Romans 6-8
Saturday, May 20, 2017 Day 140 Romans 9-10
Sunday, May 21, 2017 Day 141 Romans 11
Monday, May 22, 2017 Day 142 Romans 12-14
Tuesday, May 23, 2017 Day 143 Romans 15-16
Wednesday, May 24, 2017 Day 144 1 Samuel 1-3
Thursday, May 25, 2017 Day 145 1 Samuel 4-7
Friday, May 26, 2017 Day 146 1 Samuel 8-12
Saturday, May 27, 2017 Day 147 1 Samuel 13
Sunday, May 28, 2017 Day 148 1 Samuel 14
Monday, May 29, 2017 Day 149 1 Samuel 15-16
Tuesday, May 30, 2017 Day 150 1 Samuel 17-20
Wednesday, May 31, 2017 Day 151 1 Samuel 21-23
Thursday, June 01, 2017 Day 152 1 Samuel 24-27
Friday, June 02, 2017 Day 153 1 Samuel 28-31
Saturday, June 03, 2017 Day 154 2 Samuel 1-2
Sunday, June 04, 2017 Day 155 2 Samuel 3-4
Monday, June 05, 2017 Day 156 2 Samuel 5-7
Tuesday, June 06, 2017 Day 157 2 Samuel 8-10
Wednesday, June 07, 2017 Day 158 2 Samuel 11-13 Psalm 51
Thursday, June 08, 2017 Day 159 2 Samuel 14-18 Psalm 3
Friday, June 09, 2017 Day 160 2 Samuel 19-22
Saturday, June 10, 2017 Day 161 2 Samuel 23
Sunday, June 11, 2017 Day 162 2 Samuel 24
Monday, June 12, 2017 Day 163 1 Corinthians 1-3
Tuesday, June 13, 2017 Day 164 1 Corinthians 4-7
Wednesday, June 14, 2017 Day 165 1 Corinthians 8-9
Thursday, June 15, 2017 Day 166 1 Corinthians 10-14
Friday, June 16, 2017 Day 167 1 Corinthians 15-16
Saturday, June 17, 2017 Day 168 2 Corinthians 1
Sunday, June 18, 2017 Day 169 2 Corinthians 2
Monday, June 19, 2017 Day 170 2 Corinthians 3-5
Tuesday, June 20, 2017 Day 171 2 Corinthians 6-7
Wednesday, June 21, 2017 Day 172 2 Corinthians 8-9
Thursday, June 22, 2017 Day 173 2 Corinthians 10-11
Friday, June 23, 2017 Day 174 2 Corinthians 12-13
Saturday, June 24, 2017 Day 175 1 Kings 1-2
Sunday, June 25, 2017 Day 176 1 Kings 3
Monday, June 26, 2017 Day 177 1 Kings 4-7 2 Chronicles 1-4
Tuesday, June 27, 2017 Day 178 1 Kings 8-10 2 Chronicles 5-9
Wednesday, June 28, 2017 Day 179 1 Kings 11-14
Thursday, June 29, 2017 Day 180 1 Kings 15:1-24 2 Chronicles 13-16
Friday, June 30, 2017 Day 181 1 Kings 15:25-34 1 Kings 16:1-34 2 Chronicles 17
Saturday, July 01, 2017 Day 182 1 Kings 17-19
Sunday, July 02, 2017 Day 183 1 Kings 20-21
Monday, July 03, 2017 Day 184 2 Chronicles 19-23
Tuesday, July 04, 2017 Day 185 Obadiah
Wednesday, July 05, 2017 Day 186 2 Kings 1-4
Thursday, July 06, 2017 Day 187 2 Kings 5-8
Friday, July 07, 2017 Day 188 2 Kings 9-11
Saturday, July 08, 2017 Day 189 2 Kings 12-13
Sunday, July 09, 2017 Day 190 2 Chronicles 24
Monday, July 10, 2017 Day 191 2 Kings 14 2 Chronicles 25
Tuesday, July 11, 2017 Day 192 Jonah
Wednesday, July 12, 2017 Day 193 2 Kings 15 2 Chronicles 26
Thursday, July 13, 2017 Day 194 Isaiah 1-4
Friday, July 14, 2017 Day 195 Isaiah 5-8
Saturday, July 15, 2017 Day 196 Amos 1-5
Sunday, July 16, 2017 Day 197 Amos 6-9
Monday, July 17, 2017 Day 198 2 Chronicles 27 Isaiah 9-12
Tuesday, July 18, 2017 Day 199 Micah 1-3
Wednesday, July 19, 2017 Day 200 Micah 4-7
Thursday, July 20, 2017 Day 201 2 Chronicles 28 2 Kings 16-17
Friday, July 21, 2017 Day 202 Isaiah 13-17
Saturday, July 22, 2017 Day 203 Isaiah 18-22
Sunday, July 23, 2017 Day 204 Isaiah 23-27
Monday, July 24, 2017 Day 205 2 Kings 18 2 Chronicles 29-31
Tuesday, July 25, 2017 Day 206 Hosea 1-6
Wednesday, July 26, 2017 Day 207 Hosea 7-14
Thursday, July 27, 2017 Day 208 Isaiah 28-30
Friday, July 28, 2017 Day 209 Isaiah 31-34
Saturday, July 29, 2017 Day 210 Isaiah 35-36
Sunday, July 30, 2017 Day 211 Isaiah 37-39
Monday, July 31, 2017 Day 212 Isaiah 40-43
Tuesday, August 01, 2017 Day 213 Isaiah 44-48
Wednesday, August 02, 2017 Day 214 Isaiah 49-53
Thursday, August 03, 2017 Day 215 Isaiah 54-58
Friday, August 04, 2017 Day 216 Isaiah 59-63
Saturday, August 05, 2017 Day 217 Isaiah 64-66
Sunday, August 06, 2017 Day 218 2 Kings 20-21
Monday, August 07, 2017 Day 219 2 Chronicles 32-33
Tuesday, August 08, 2017 Day 220 Nahum 1-3
Wednesday, August 09, 2017 Day 221 2 Kings 22-23
Thursday, August 10, 2017 Day 222 2 Chronicles 34-35
Friday, August 11, 2017 Day 223 Zephaniah 1-3
Saturday, August 12, 2017 Day 224 Jeremiah 1-3
Sunday, August 13, 2017 Day 225 Jeremiah 4-6
Monday, August 14, 2017 Day 226 Jeremiah 7-9
Tuesday, August 15, 2017 Day 227 Jeremiah 10-13
Wednesday, August 16, 2017 Day 228 Jeremiah 14-17
Thursday, August 17, 2017 Day 229 Jeremiah 18-22
Friday, August 18, 2017 Day 230 Jeremiah 23-25
Saturday, August 19, 2017 Day 231 Jeremiah 26-29
Sunday, August 20, 2017 Day 232 Jeremiah 30-31
Monday, August 21, 2017 Day 233 Jeremiah 32-34
Tuesday, August 22, 2017 Day 234 Jeremiah 35-37
Wednesday, August 23, 2017 Day 235 Jeremiah 38-40
Thursday, August 24, 2017 Day 236 2 Kings 24-25 2 Chronicles 36
Friday, August 25, 2017 Day 237 Habakkuk 1-3
Saturday, August 26, 2017 Day 238 Jeremiah 41-45
Sunday, August 27, 2017 Day 239 Jeremiah 46-48
Monday, August 28, 2017 Day 240 Jeremiah 49-50
Tuesday, August 29, 2017 Day 241 Jeremiah 51-52
Wednesday, August 30, 2017 Day 242 Lamentations 1-5
Thursday, August 31, 2017 Day 243 Ezekiel 1-4
Friday, September 01, 2017 Day 244 Ezekiel 5-8
Saturday, September 02, 2017 Day 245 Ezekiel 9-12
Sunday, September 03, 2017 Day 246 Ezekiel 13-15
Monday, September 04, 2017 Day 247 Ezekiel 16-19
Tuesday, September 05, 2017 Day 248 Ezekiel 20-23
Wednesday, September 06, 2017 Day 249 Ezekiel 24-27
Thursday, September 07, 2017 Day 250 Ezekiel 28-31
Friday, September 08, 2017 Day 251 Ezekiel 32-34
Saturday, September 09, 2017 Day 252 Ezekiel 35-37
Sunday, September 10, 2017 Day 253 Ezekiel 38-40
Monday, September 11, 2017 Day 254 Ezekiel 41-43
Tuesday, September 12, 2017 Day 255 Ezekiel 44-48
Wednesday, September 13, 2017 Day 256 Joel
Thursday, September 14, 2017 Day 257 Daniel 1-3
Friday, September 15, 2017 Day 258 Daniel 4-6
Saturday, September 16, 2017 Day 259 Daniel 7-9
Sunday, September 17, 2017 Day 260 Daniel 10-12
Monday, September 18, 2017 Day 261 Ezra 1-2
Tuesday, September 19, 2017 Day 262 Ezra 3-4
Wednesday, September 20, 2017 Day 263 Ezra 5-6
Thursday, September 21, 2017 Day 264 Haggai 1
Friday, September 22, 2017 Day 265 Haggai 2
Saturday, September 23, 2017 Day 266 Zechariah 1-4
Sunday, September 24, 2017 Day 267 Zechariah 5-7
Monday, September 25, 2017 Day 268 Zechariah 8-11
Tuesday, September 26, 2017 Day 269 Zechariah 12-14
Wednesday, September 27, 2017 Day 270 Esther 1-2
Thursday, September 28, 2017 Day 271 Esther 3-4
Friday, September 29, 2017 Day 272 Esther 5-7
Saturday, September 30, 2017 Day 273 Esther 8-10
Sunday, October 01, 2017 Day 274 Ezra 7-10
Monday, October 02, 2017 Day 275 Nehemiah 1-5
Tuesday, October 03, 2017 Day 276 Nehemiah 6-7
Wednesday, October 04, 2017 Day 277 Nehemiah 8-10
Thursday, October 05, 2017 Day 278 Nehemiah 11-13
Friday, October 06, 2017 Day 279 Malachi
Saturday, October 07, 2017 Day 280 John 1
Sunday, October 08, 2017 Day 281 John 2-3
Monday, October 09, 2017 Day 282 John 4-6
Tuesday, October 10, 2017 Day 283 John 7-10
Wednesday, October 11, 2017 Day 284 John 11-12
Thursday, October 12, 2017 Day 285 John 13-15
Friday, October 13, 2017 Day 286 John 16-17
Saturday, October 14, 2017 Day 287 John 18
Sunday, October 15, 2017 Day 288 John 19
Monday, October 16, 2017 Day 289 John 20-21
Tuesday, October 17, 2017 Day 290 1 John 1-3
Wednesday, October 18, 2017 Day 291 1 John 4-5
Thursday, October 19, 2017 Day 292 2 John
Friday, October 20, 2017 Day 293 3 John
Saturday, October 21, 2017 Day 294 Galatians 1
Sunday, October 22, 2017 Day 295 Galatians 2
Monday, October 23, 2017 Day 296 Galatians 3-6
Tuesday, October 24, 2017 Day 297 Ephesians 1-3
Wednesday, October 25, 2017 Day 298 Ephesians 4-5
Thursday, October 26, 2017 Day 299 Ephesians 6
Friday, October 27, 2017 Day 300 Philippians 1-2
Saturday, October 28, 2017 Day 301 Philippians 3
Sunday, October 29, 2017 Day 302 Philippians 4
Monday, October 30, 2017 Day 303 Colossians 1-2
Tuesday, October 31, 2017 Day 304 Colossians 3
Wednesday, November 01, 2017 Day 305 Colossians 4
Thursday, November 02, 2017 Day 306 1 Thessalonians 1-3
Friday, November 03, 2017 Day 307 1 Thessalonians 4-5
Saturday, November 04, 2017 Day 308 2 Thessalonians 1
Sunday, November 05, 2017 Day 309 2 Thessalonians 2
Monday, November 06, 2017 Day 310 2 Thessalonians 3
Tuesday, November 07, 2017 Day 311 1 Timothy 1-2
Wednesday, November 08, 2017 Day 312 1 Timothy 3-4
Thursday, November 09, 2017 Day 313 1 Timothy 5-6
Friday, November 10, 2017 Day 314 2 Timothy 1-2
Saturday, November 11, 2017 Day 315 2 Timothy 3
Sunday, November 12, 2017 Day 316 2 Timothy 4
Monday, November 13, 2017 Day 317 Titus 1
Tuesday, November 14, 2017 Day 318 Titus 2
Wednesday, November 15, 2017 Day 319 Titus 3
Thursday, November 16, 2017 Day 320 Philemon
Friday, November 17, 2017 Day 321 Hebrews 1-3
Saturday, November 18, 2017 Day 322 Hebrews 4-5
Sunday, November 19, 2017 Day 323 Hebrews 6
Monday, November 20, 2017 Day 324 Hebrews 7-10
Tuesday, November 21, 2017 Day 325 Hebrews 11-12
Wednesday, November 22, 2017 Day 326 Hebrews 13
Thursday, November 23, 2017 Day 327 James 1
Friday, November 24, 2017 Day 328 James 2
Saturday, November 25, 2017 Day 329 James 3
Sunday, November 26, 2017 Day 330 James 4
Monday, November 27, 2017 Day 331 James 5
Tuesday, November 28, 2017 Day 332 1 Peter 1-3
Wednesday, November 29, 2017 Day 333 1 Peter 4-5
Thursday, November 30, 2017 Day 334 2 Peter 1
Friday, December 01, 2017 Day 335 2 Peter 2
Saturday, December 02, 2017 Day 336 2 Peter 3
Sunday, December 03, 2017 Day 337 Jude
Monday, December 04, 2017 Day 338 Revelation 1-2
Tuesday, December 05, 2017 Day 339 Revelation 3
Wednesday, December 06, 2017 Day 340 Revelation 4-7
Thursday, December 07, 2017 Day 341 Revelation 8-9
Friday, December 08, 2017 Day 342 Revelation 10-11
Saturday, December 09, 2017 Day 343 Revelation 12
Sunday, December 10, 2017 Day 344 Revelation 13
Monday, December 11, 2017 Day 345 Revelation 14-15
Tuesday, December 12, 2017 Day 346 Revelation 16-18
Wednesday, December 13, 2017 Day 347 Revelation 19
Thursday, December 14, 2017 Day 348 Revelation 20
Friday, December 15, 2017 Day 349 Revelation 21
Saturday, December 16, 2017 Day 350 Revelation 22
Sunday, December 17, 2017 Day 351 Ecclesiastes 1-3
Monday, December 18, 2017 Day 352 Ecclesiastes 4-8
Tuesday, December 19, 2017 Day 353 Ecclesiastes 9-10
Wednesday, December 20, 2017 Day 354 Ecclesiastes 11-12
Thursday, December 21, 2017 Day 355 Song of Solomon 1
Friday, December 22, 2017 Day 356 Song of Solomon 2
Saturday, December 23, 2017 Day 357 Song of Solomon 3
Sunday, December 24, 2017 Day 358 Song of Solomon 4
Monday, December 25, 2017 Day 359 Song of Solomon 5
Tuesday, December 26, 2017 Day 360 Song of Solomon 6
Wednesday, December 27, 2017 Day 361 Song of Solomon 7
Thursday, December 28, 2017 Day 362 Song of Solomon 8
Friday, December 29, 2017 Day 363 Matthew 13
Saturday, December 30, 2017 Day 364 Psalm 119:105
Sunday, December 31, 2017 Day 365 Isaiah 55:10-11